wasa

Extrait passage de grade 1er kyu -suwari wasa-

Extrait passage de grade 1er kyu -suwari wasa-
  • Extrait passage grade 1er kyu sennecey-aikido."

Extrait Kyu 1er suwari wasa